آمفوتریسین بی

شکل دارویی:  پودر قابل تزریق

مورد / موارد مصرف دارو

5/5