اسپری استنشاقی فلوتیکورت پلاس دوز ۲۵۰

شکل دارو
اسپری استنشاقی فلوتیکورت پلاس دوز 250

اسپری استنشاقی فلوتیکورت پلاس دوز ۲۵۰

اسپری فلوتیکورت پلاس در درمان منظم آسم استفاده می شود که ترکیبی از یک بتا -۲ آگونیست طولانی اثر و یک کورتیکواستروئید استنشاقی می باشد، همچنین در درمان مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریوی شدید نیز تجویز می شود.