اینفاسرف ۳ میلی لیتر

هر ویال حاوی 3 میلی لیتر کالفاکتانت

5/5

اینفاسرف ۳ میلی لیتر

شکل دارویی:

ویال حاوی سوسپانسیون قابل تزریق intratracheal

موارد مصرف:

اینفاسرف، جهت پیشگیری و درمان سندرم زجر تنفسی در نوزادان نارس استفاده می‌شود.

اینفاسرف بروز سندرم زجر تنفسی نوزادان و میزان مرگ و میر ناشی از آن را کاهش می‌دهد