توضیحات

موارد مصرف دارو
پاسخ چشمگیر به سایتودرکس در ملانوم و لوکمی میلوسیتی مزمن مقاوم و پایدار و عودکننده و همچنین کارسینومای غیرقابل جراحی و راجعه و متاستاتیک تخمدان مشاهده شده است.
سایتودرکس همزمان با پرتودرمانی برای کنترل منطقه ای کارسینومای سلول سنگفرشی در نواحی سر و گردن به استثنای لب تجویز می شود.