توضیحات

موارد مصرف:
این دارو برای کنترل حرکات غیر ارادی (کره) حاصل از بیماری هانتینگتون کاربرد دارد. تترابنازین به خانواده مونوآمین دپلتورها تعلق دارد.