جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

سایتودرکس

موارد مصرف دارو سایتودرکس

پاسخ چشمگیر به سایتودرکس در ملانوم و لوکمی میلوسیتی مزمن مقاوم و پایدار و عودکننده و همچنین کارسینومای غیرقابل جراحی و راجعه و متاستاتیک تخمدان مشاهده شده است.

سایتودرکس همزمان با پرتودرمانی برای کنترل منطقه ای کارسینومای سلول سنگفرشی در نواحی سر و گردن به استثنای لب تجویز می شود.