مورنینگ گروه قلب و عروق با موضوع بررسی برتری ملکول اپلرنون از لحاظ ایمنی و اثرات جانبی نسبت به اسپیرونولاکتون در بیمارستان قلب فاطمه زهرا ساری

بررسی برتری ملکول اپلرنون از لحاظ ایمنی و اثرات جانبی نسبت به اسپیرونولاکتون در درمان هایپرتنشن و نارسایی قلبی با ارائه مطالعات بالینی و بررسی جایگاه اپلرنون در گاید لاین نارسایی قلبی.

با حضور اساتید محترم قلب و عروق

  • دکتر باقری
  • دکتر گلشنی
  • دکتر فرسویان
  • دکتر موسوی
  • دکتر رنجبر
  • دکتر ملک راه
  • دکتر جلالیان
  • و دکتر حسینیان

در بیمارستان قلب فاطمه زهرا شهر ساری در روز دوشنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ برگزار گردید.

سایر اخبار