ما استخدام میکنیم

۱.نماینده علمی

برای شهرهای : تهران 

رزومه خود را به:

jobs@kimiara.com