تیکوسین ۴۰۰ میلی گرم

شکل دارویی

پودر جهت تزریق به صورت عضلانی یا وریدی ( I.M. / I.V. ) 

5/5