توسعه تجاری:

در شرکت کیمیا آرا هرم ، ما الویت اول را به افزودن شرکای تجاری، افزایش ارتباطات با شرکای تجاری جدید و بالقوه قرار می دهیم .

در صورت نیاز به اطلاعات و همکاری بیشتر با ما تماس بگیرید از طریق: bd@kimiara.com

  • همکار