شرکت کیمیا آرا یکی از زیرمجموعه های گروه اهران، قریب به یک دهه در زمینه تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داروسازی کشور فعال می باشد. لازم به ذکر است این شرکت به عنوان یکی از 5 شرکت مجاز در ایران برای واردات مواد اولیه ، مواد واسط و بسته بندی و مواد اولیه انسانی مجاز شناخته شده است. لیست نمایندگی های این شرکت به شرح زیر می باشد:

MSN Laboratories

msn logo

.Unichem Labs

uniche logo

Piramal

piramal logo

CTX

ctx logo

 Concord Biotech

concord logo

Hovione

hovion

(Eskayef(SKF

skyf logo

Virupaksha

virupakasha logo

Linnea SA

linnea logo

Precise Chemipharma

precis logo

Indoco Remedies

indoco logo

SQM

sqm logo

.Auro Labs

auro logo

Optimus

optimus logo

BEC Chemicals

bec logo

Dishman Carbogen

dishmar

Lake Chemicals

لوگو

Symbiotica

symbiotica logo

Smilax

Smilax logo

Bal Pharma

Bal Pharma logo

NobilusEnt

nobilus ent

(Hysin(Imax

(Hysin(Imax logo

Saneca

Saneca logo

Proventus

Proventus logo

Laurus

Laurus logo

K.A. Malle

K.A. Malle logo

Ifotam

Ifotam