تترابنازین

تترابنازین

موارد مصرف:

این دارو برای کنترل حرکات غیر ارادی (کره) حاصل از بیماری هانتینگتون کاربرد دارد. تترابنازین به خانواده مونوآمین دپلتورها تعلق دارد.