جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

بلئوسیپ

موارد مصرف دارو:

الف – کارسینوم سلول سنگفرشی دهان و سینوسهای اطراف بینی و ناحیه حلق و بینی ، حنجره ، مری و اندام های تناسلی خارجی، گردن رحم  و پوست.
ب- بیماری های Hodgkin و دیگر لنفوم های بدخیم شامل مایکوزیس فانگوییدوزیس
ج- تراتوم بیضه
د- افیوژن بدخیم فضاهای سروزی