حضور شرکت کیمیآرا در سمینار ماهانه کلینیک ابن سینا

با موضوع سخنرانی در خصوص اثربخش و نقش داروی تینافاس در درمان عفونتهای زنان اسفند۹۹