حضور شرکت کیمیآرا در سمینار ماهانه کلینیک ابن سینا

با موضوع سخنرانی  در خصوص اثربخش و نقش داروی تینافاس در درمان عفونت‌های زنان اسفند ۹۹