جلسه علمی گروه قلب و عروق بیمارستان میلاد

جلسه علمی گروه قلب و عروق بیمارستان میلاد

با موضوع
بررسی اثرات داروی تیکاگرلور در مطالعات بالینی

جلسه علمی گروه قلب و عروق بیمارستان میلاد با موضوع بررسی اثرات داروی تیکاگرلور در درمان سندرم حاد کرونرو سندرم مزمن کرونربا ارائه مطالعات بالینی با حضور اساتید محترم متخصص قلب و عروق:
آقایان: دکتر گیوه چیان، دکترقربانی، دکترخسروی نژاد، دکترکلانتری، دکترصادقی، دکترفیروزفر، دکترفخرالدینی
دکترزارع زاده، دکترفیروزفر، دکترحلواچی، دکترمعصومی، دکترغریبی، دکترعظیمی، دکتراسمعیلی، دکترصفایی
دکترمحبوب، دکتراشتری، دکتراحمدی.
بانوان: دکتر مهدی زاده، دکترحاجی زاده، دکترحمید ذکر، دکترشعبان، دکتراسمعیلی، دکترخیاط زاده،
دکترمجدی، دکترنظری سام، دکترغانم نیا، دکترپورزاهد گیلانی
در سالن کنفرانس بیمارستان میلاد در روز جمعه مورخ ۲۶/۰۹/۱۴۰۰ برگزار گردید.

سایر اخبار