سمپوزیوم Daily Cardiology با موضوع سندرم مزمن کرونر، مورخ جمعه 19 شهریور ماه 1400 با حمایت علمی شرکت دارویی کیمیاآرا و معرفی مولکول تیکاگرلور( داروی برلور) برگزار خواهد شد. برنامه در سه بخش برگزار خواهد شد که موضوع، ساعت و سخنرانان هر بخش به شرح زیر می باشد.

پنل اول: Diagnostic Pathway ساعت 9:30 تا 11. دکتر صنعتی، دکتر کیانی و دکتر حاج صادقی

پنل دوم: Optimal Medical Therapy ساعت 11:30 تا 13 . دکتر امینیان، دکتر اسلامی و دکتر علیپور

پنل سوم: Revascularization ساعت 14 تا 15:30 . دکتر عبدی، دکتر شیشه بر و دکتر سزاوار

برای ورود به این برنامه وارد لینک زیر شوید:

کلیک کنید