با موضوع سخنرانی در خصوص اثربخش و نقش داروی تینافاس در درمان عفونتهای زنان اسفند99