زبان ها

  • English
  • فارسی

سایتدرکس

ترکیبات

 هر کپسول شامل 500 میلی گرم  (USP) هیدروکسی اوره میباشد.

مقدار و نحوه تجویز

به دلیل نادر بودن  ملانوم ، لوکمی میلوسیتی  مزمن مقاوم، کارسینوم تخمدان و سر و گردن در کودکان، رژیم های مقدار مصرف  به ثبت نرسیده است. به هرحال دوز مصرفی باید براساس وزن واقعی و یا ایده آل بیمار باشد.

 

مورد / موارد مصرف دارو

پاسخ چشمگیر تومور به سایتدرکس در ملانوم و لوکمی میلوسیتی مزمن مقاوم و پایدار و عودکننده و همچنین کارسینومای  غیرقابل جراحی و راجعه و متاستاتیک  تخمدان مشاهده شده است.
سایتدرکس همزمان با پرتودرمانی برای کنترل منطقه ای کارسینومای سلول سنگفرشی در نواحی سر و گردن به استثنای لب تجویز می شود.