INHALATION SOLUTION

INHALATION SOLUTION

این محصول محلول ایزوتونیک استنشاقی می باشد که برای درمان حمایتی و کاهش التهاب و تسکین علائم بیماری های مربوط به راههای هوایی (آسم، برونشیت و بیماری های ریوی انسدادی مزمن) به کار میرود.

No Comments

Post A Comment