فبیکس (۴۰ -۸۰ میلی گرم)

فبیکس (۴۰ -۸۰ میلی گرم)

داروی فبیکس (فبوکسوستات) برای درمان طولانی مدت بیماران مبتلا به نقرس استفاده می شود. این دارو یک مهار کننده آنزیم گزانتین اکسیداز است و باعث تولید کمتر اسید اوریک میشود.

No Comments

Post A Comment